ПРЕДМЕТ

Настоящата Политика за поверителност и зашита на личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“, е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между УАЙН ЕМПОРИУМ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на онлайн магазин: www.emporium.wine, наричана по-долу за краткост „онлайн магазин“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост„Ползвател/и“, на онлайн магазин, във връзка с използването от Ползвателя на онлайн магазин.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС И КОНТАКТИ

Информация относно Доставчика: 1 Наименование: УАЙН ЕМПОРИУМ ЕООД, ЕИК 205042464 2 Седалище и адрес на управление: 1680, гр. София, ул. Казбек №59 3 Данни за кореспонденция: 1680, гр. София, ул. Казбек №59, електронна поща: office@emporium.wine

С настоящото УАЙН ЕМПОРИУМ ЕООД предоставя, получава и обработва вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка с осъществяване на търговски сделки.

НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът, чрез онлайн магазин, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.

КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

Име (мол): Име/Фамилия Дата/месец/година на раждане Отговорен за стопанската операция: Име/Фамилия Дата/месец/година на раждане Адрес за доставка Пълни данни за фирмата Контакти

Обработването на личните Ви данни е необходимо за изпълнението на направената от Вас поръчка, както и нейното документиране съгласно националното законодателство. Настоящата политика за защита на личните данни е част и от вътрешните правила на фирма УАЙН ЕМПОРИУМ ЕООД за обработване и защита на личните данни.

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни. С използването на онлайн магазин Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на www.emporium.wine.

Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която онлайн магазин събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към : office@emporium.wine ; или чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата.